1. PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMŲ IR ATLIEKAMOS OPERACIJOS

  1. Kredito unijų Klientų naudojama El. bankininkystės Sistema „i-Unija“ Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pasiekiama per interneto naršyklę prisijungus svetainėje www.i-unija.lt.

  2. Norėdamas naudotis El. bankininkystės sistema, Klientas / Kliento įgaliotas asmuo www.sirvintuku.lt nurodytoje interneto svetainėje turi tinkamai nurodyti jam suteiktus Personalizuotus saugumo duomenis bei pasirinktą identifikavimo priemonę:

   •  mobilųjį e-parašą;

   • kvalifikuotą „Smart-ID“;

   • vienkartinį saugos kodą, gautą SMS žinute.

  3. Atviroji ryšio sąsaja pasiekiama per mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų aplinkas, suvedus Personalizuotus saugumo duomenis.

  4. Mobilioji programėlė Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pasiekiama atsisiuntus ją į savo išmanųjį įrenginį iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „App Store“, „Google Play“ ir suvedus Personalizuotus saugumo duomenis.

  5. Klientai / Klientų įgalioti asmenys Mobiliąja programėle, jeigu jiems nėra suteikti Personalizuoti saugumo duomenys.

  6. Identifikavimo priemonėms taikomi maksimalūs Operacijų limitai, kurių nustatymo / keitimo tvarka nurodyta Kliento elektroninių paslaugų teikimo sutartyje ir šios Tvarkos VI dalyje.

  7. Naudojantis El. bankininkystės sistema Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui suteikiama teisė atlikti šias Operacijas:

   • sužinoti savo Sąskaitų disponuojamus likučius;

   • gauti savo Sąskaitų išrašus;

   • gauti Sistema atliktų Operacijų sąrašą;

   • pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;

   • sumokėti mokesčius komunalinių paslaugų teikėjams;

   • įkelti suformuotas mokėjimo nurodymų bylas, pagal kurias yra suformuojama tiek mokėjimo nurodymų, kiek yra byloje;

   • padėti indėlį ir sudaryti ar nutraukti indėlio sutartį, jeigu Unija sudaro tokią galimybę;

   • peržiūrėti savo turimų kreditų mokėjimo grafikus, kredito dengimo istoriją ir pagrindines kredito sąlygas;

   • padengti savo turimas kredito linijos sąskaitas arba išmokėti iš savo turimų kredito linijos sąskaitų;

   • sužinoti informaciją apie savo sumokėtus komisinius atlyginimus Unijai;

   • parašyti žinutę Unijai;

   • užregistruoti mokėjimo kortelę saugiems atsiskaitymams;

   • atnaujinti asmens bei kontaktinius duomenis;

   • peržiūrėti ir atšaukti savo duotus sutikimus Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams, informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams ar lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams;

   • pateikti bet kokio tipo dokumentą Unijai;

   • atlikti kitas Operacijas, kurias yra galimybė atlikti naudojantis Sistema.

  8. Naudojantis Mobiliąja programėle Klientui suteikiama teisė atlikti šias Operacijas:

   • sužinoti savo mokėjimo sąskaitų disponuojamus likučius;

   • pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;

   • gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašus už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį;

   • peržiūrėti savo turimų aktyvių mokėjimo kortelių sąrašą;

   • parašyti žinutę Unijai;

   • blokuoti mokėjimo kortelę, susisiekiant su mokėjimo kortelių apdorojimo centru.

 2. SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Klientas, pageidaujantis naudotis El. bankininkystės sistema, turi atvykti į Unijos Klientų aptarnavimo skyrių bei pateikti žodinį arba rašytinį prašymą arba pateikti prašymą elektroniniu būdu, pasirašytą priemone, atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Reglamentas), arba kitu elektroniniu būdu, kuriuo būtų galima identifikuoti besikreipiančio asmens tapatybę, bei atlikti šioje Tvarkoje nurodytus privalomus veiksmus. Klientas taip pat turi teisę tinkamai įgalioti kitą asmenį atlikti reikiamus veiksmus savo vardu kaip nurodyta 2.5. punkte. Unija, prieš suteikdama prieigas prie Sistemos Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui, privalo:

   • nustatyti atvykusio asmens tapatybę vadovaujantis Unijos Asmens tapatybės nustatymo tvarkos nuostatomis. Jei asmuo yra Kliento įgaliotas asmuo, paprašyti pateikti įgaliojimą bei įsitikinti, jog įgaliojimu suteikiama teisė Kliento vardu atlikti pageidaujamus veiksmus;

   • patikrinti, ar Sistema pageidaujantis naudotis asmuo turi nors vieną mokėjimo sąskaitą. Jei asmuo neturi mokėjimo sąskaitos, atidaryti jam mokėjimo sąskaitą vadovaujantis Unijos Sąskaitų atidarymo, administravimo ir uždarymo tvarka.

  2. Unija, gavusi Kliento prašymą elektroniniu būdu, kuris yra pasirašytas priemone, atitinkančia Reglamento nuostatas privalo:

   • įsitikinti, ar gali patikrinti elektroninio parašo galiojimą (gauti pasirašymo protokolą ar trečios šalies informacinių sistemų sugeneruotą atsakymą, kad parašas yra galiojantis). Jeigu Unija šios informacijos patikrinti negali, tada Kliento elektroniniu būdu pateiktas prašymas yra laikomas negaliojančiu. 

   • atlikti veiksmus, numatytus šios Tvarkos 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose.

  3. Priėmusi Kliento / Kliento įgalioto asmens prašymą, Unija su Klientu sudaro elektroninių paslaugų teikimo sutartį, bei Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui išduoda:

   • sudarytos elektroninių paslaugų teikimo sutarties egzempliorių (2 priedas), sugeneruotą iš informacinės sistemos „i-Kubas“;

   • Unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisykles (1 priedas). Pasikeitus šių Taisyklių redakcijai, Unija privalo apie pasikeitimus Klientus informuoti ne vėliau kaip prieš 60 dienų;

   • Unijos paslaugų ir operacijų įkainius;

   • Personalizuotus saugumo duomenis;

  4. Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje visais atvejais yra nurodomi unikalūs Klientui suteikti Personalizuoti saugumo duomenys.

  5. Tuo atveju, jei Klientas pageidauja suteikti teisę Sistemose savo vardu vykdyti Operacijas įgaliotam asmeniui(-ims), Unija pateikia asmeniui užpildyti Prašymą dėl įgaliojimų suteikimo / panaikinimo (3 priedas). Minėtame dokumente turi būti nurodyti visi asmenys, turintys teisę veikti Sistemose Kliento vardu (įskaitant juridinio asmens vadovą, jei juridinis asmuo turi vienasmenį valdymo organą). Atitinkamai, Kliento įgaliotiems naudotis Sistemomis asmenims yra visais atvejais suteikiami Personalizuoti saugumo duomenys.

  6. Jei Klientas / Kliento įgaliotas asmuo pageidauja jungtis prie Sistemų / tvirtinti Operacijas joje vienkartiniu kodu, gautu SMS žinute, jam pateikiamas prašymas (5 priedas), kuriame Klientas nurodo telefono numerį, kuriuo pageidauja gauti vienkartinius saugos kodus. Pareiga dėl Personalizuotų saugumo duomenų blokavimo ir Unijos informavimo visais atvejais tenka Klientui (pvz. jeigu pasikeitė nurodytas mobilaus telefono numeris, jis tampa negaliojantis, prarandamas ir atsiradus kitoms aplinkybėms, kurias žino Klientas). Unija Personalizuotus saugumo duomenis ir/ar naudojimąsi Sistemomis blokuoja atsižvelgdama į šios Tvarkos VII skyriaus nuostatas. Taip pat jei Klientas/Kliento įgaliotas asmuo pageidauja  naudotis mobiliuoju elektroniniu parašu ar kvalifikuota „Smart-ID“ priemone, Unija Klientą / Kliento įgaliotą asmenį informuoja:

   • kad saugaus elektroninio parašo administravimą, atšaukimą, keitimą ir kitas funkcijas atlieka tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantys sertifikavimo paslaugų teikėjai; t.y. šiuo atveju Unija valdo tik Kliento prieigą Sistemose, bet ne trečiojo asmens išduotą Kliento pasirinktą identifikavimo priemonę;

   • apie mobiliojo elektroninio parašo įsigijimo tvarką, jei asmuo dar neturi mobiliojo elektroninio parašo, t.y. jog:

    • Klientas turi kreiptis į pasirinktą mobiliojo ryšio operatorių, kurio nustatyta tvarka Klientui bus suteikiama galimybė naudotis mobiliuoju elektroniniu parašu;

    • mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti papildomus mokesčius už mobiliojo elektroninio parašo suteikimą / aptarnavimą.

   1. apie kvalifikuotos „Smart-ID“ priemonės įsigijimo tvarką, jei asmuo dar neturi šios priemonės, t. y. jog:

    • Klientas pats turi įsidiegti kvalifikuotą „Smart-ID“ priemonę savo įrenginyje, išsamios instrukcijos, kaip tai atlikti pateikiamos interneto svetainėje https://www.smart-id.com .

    • „Smart-ID“ priemonės naudojimas Klientui yra nemokamas.

  7. Unija Klientą / Kliento įgaliotą asmenį taip pat turi informuoti, jog:

   • prieš pradedant naudotis Sistema pirmąjį kartą, privaloma susipažinti su Unijos Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklėmis (1 priedas) bei patarimais dėl internetu atliekamų mokėjimo operacijų saugumo (skelbiami interneto svetainėje https://lku.lt/saugus-paslaugu-naudojimas/ );

   • Unijos išduoti Personalizuoti saugumo duomenys jokiais atvejais negali būti perduodami tretiesiems asmenims dėl paties Kliento duomenų saugumo;

   • Unija niekada neprašys Kliento / Kliento įgalioto asmens atskleisti Kliento pasirinktoje trečių šalių identifikavimo priemonėje ar Unijos taikomoje trečių šalių identifikavimo priemonėje esančių / generuojamų duomenų;

   • kilus įtarimui, kad Kliento Personalizuoti saugumo duomenys ir/ar identifikavimo priemonės tapo žinomi tretiesiems asmenims, Klientas nedelsdamas apie šį įvykį turi pranešti Unijai telefonu, elektroniniu paštu arba atvykęs į Uniją. Atsižvelgiant į Kliento / Kliento įgalioto asmens prašymą bei jo pagrįstumą, Unija užblokuoja Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui Unijos suteiktus Personalizuotus saugumo duomenis. 

  8. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis Atvirojo ryšio sąsaja, neturi sudaryti atskiros sutarties, jis naudojasi Personalizuotais saugumo duomenimis, nurodytais Elektroninių paslaugų sutartyje, tačiau prieš Operaciją, suteikia savo sutikimą tiekėjui. Kol sutikimas nesuteiktas, Operacijų atlikti Klientas / Kliento įgaliotas asmuo negali.

  9. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis Mobiliąja programėle, pirmiausia ją pats savarankiškai turi įdiegti į savo išmanųjį įrenginį iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „App Store“, „Google Play“. Pirmą kartą jungiantis prie Mobiliosios programėlės mobiliuoju elektroniniu parašu arba Smart ID paskyra ir suvedus Personalizuotus saugumo duomenis, nurodytus Elektroninių paslaugų sutartyje, Klientas / Kliento įgaliotas asmuo pasirašo Mobiliosios programėlės bendrąsias naudojimo sąlygas (7 priedas), kurios yra neatskiriama Elektroninių paslaugų dalis. Šias sąlygas Klientas / Kliento įgaliotas asmuo bet kada gali peržiūrėti interneto svetainėje lku.lt , taip pat jam siunčiamas pranešimas į El. bankininkystės sistemą su tiesiogine nuoroda į dokumentą.

 3. NAUDOJIMOSI SISTEMOMIS SĄLYGOS

  1. Sistemų darbo laikas yra 24 val. per parą, 7 dienos per savaitę, įskaitant švenčių ir poilsio dienas.

  2. Sistemų pasiekiamumas vertinamas 99% darbo laiko per metus. Sistemų pasiekiamumo rodiklis vertinamas įtraukiant ir Sistemos profilaktinius patikrinimus bei diegimo darbus.

  3. Sistemas administruoja, prižiūri ir gedimus šalina Centrinė unija. Sistemas aptarnaujančio personalo darbo laikas yra  I – V (išskyrus švenčių ir poilsio dienas) nuo 8:00 – 17:00 val.

  4. Sistemų aptarnavimo klausimai iš Unijos darbuotojų yra priimami elektroninio pašto adresu pagalba@lku.lt.

  5. Centrinė unija turi teisę atlikti Sistemų profilaktinius patikrinimus, testavimo darbus, taip pat diegti Sistemų atnaujinimus ir Sistemas bei jų funkcionalumus papildyti naujais, tuo tikslu laikinai sustabdydama Sistemų darbą ir apribodama Sistemų naudotojų ir kitų asmenų teises prisijungti prie Sistemų ir pasinaudoti Sistemų paslaugomis. Apie Sistemų atnaujinimus ir profilaktinius darbus Unija informuojama Sistemos i-Kubas naudojimo taisyklėse nurodytais terminais ir tvarka.

 4. OPERACIJŲ LIMITAI

  1. Operacijoms, tvirtinamoms vienkartiniu saugos kodu, gautu SMS žinute, taikomi Unijos valdybos patvirtinti vienos Operacijos ir dienos Operacijų limitai, kurie negali būti didesni nei Centrinės unijos Valdybos nutarimu patvirtinti maksimalūs vienos Operacijos ir dienos Operacijų limitai. Centrinės unijos Valdyba taip pat teikia Unijai rekomenduojamus standartinius limitus.

  2. Maksimalūs operacijų, tvirtinamų mobiliuoju elektroniniu parašu ar kvalifikuota „Smart-ID“ limitai nustatomi Unijos valdybos nutarimu. Patvirtinus naujus Kliento pasirinktos identifikavimo priemonės limitus, anksčiau sudarytoms sutartims išlieka anksčiau galioję limitai.

  3. Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui taikomi 4.1. ir 4.2. punktuose nurodyti Operacijų limitai. Su Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui taikomais Operacijų limitais Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali susipažinti prisijungęs prie El. bankininkystės sistemos, skiltyje Mano i-Unija -> Internetinės bankininkystės limitai.

  4. Operacijų limitai taikomi tik Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pervedančiam pinigus iš savo Sąskaitų į kitų asmenų Sąskaitas. Į limitų sumą taip pat įskaičiuojamos ir operacijos Kliento / Kliento įgalioto asmens inicijuotos per mokėjimo inicijavimo paslaugas teikėjus bei Operacijos, atliktos Mobiliąja programėle.

  5. Operacijų limitai taikomi bendrai Klientui ir Kliento Įgaliotiems asmenims.

  6. Į Operacijų limitą nėra įskaičiuojamos Operacijos, atliekamos tarp savo Sąskaitų.

  7. Kliento pageidavimu galima nustatyti / keisti vienos Operacijos ir (ar)  dienos Operacijų limitus. Klientas pateikia nustatytos formos prašymą Unijai (6 priedas) arba kreipiasi žinute naudodamasis El. bankininkystės sistema:

   1. jei Unijoje yra nustatyti maksimalūs mobiliojo elektroninio parašo ar kvalifikuotos „Smart-ID“ limitai (4.2. punktas) ir Kliento prašomi limitai jų neviršija, limitai pakeičiami iš karto po prašymo priėmimo;

   2. jei Unijoje nėra nustatyti maksimalūs mobiliojo elektroninio parašo ar kvalifikuotos „Smart-ID“ limitai arba Kliento prašomi limitai juos viršija, sprendimą dėl limitų padidinimo priima Unijos Valdyba;

   3. Unija negali nustatyti didesnių limitų vienkartiniu SMS kodu tvirtinamoms Operacijoms, jei jie viršija Centrinės unijos valdybos nustatytus maksimalius limitus.

  8. Už Operacijų limito pakeitimą yra atsakingas Unijos darbuotojas, priėmęs Kliento / Kliento įgalioto asmens prašymą, nurodytą 4.7 punkte.

 5. OPERACIJŲ BLOKAVIMAS

  1. Unija nedelsiant blokuoja Kliento/ Kliento įgalioto asmens naudojimąsi Sistemomis, jei:

   1. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo to pareikalauja (2.6. punkte nurodytais atvejais arba atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Klientas / Kliento įgaliotas atstovas negali naudotis Sistema); Kliento / Kliento įgalioto asmens prašymai blokuoti naudojimąsi Sistema pateikiami Unijai (6 priedas), Jeigu Klientas prašo blokuoti prieigą prie Mobiliosios programėlės iš išmaniojo įrenginio, tokį prašymą Unija nedelsiant persiunčia 5.4 punkte nurodytu el. pašto adresu, įrenginius blokuoja Centrinė unija;

   2. pagrįstai kyla įtarimas, kad mokėjimo nurodymus Kliento / Kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tokių teisių neturintys asmenys;

   3. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo Sistemoje 3 (tris) kartus neteisingai suvedė vieną ar kelis Personalizuotus saugumo duomenis (pastovų slaptažodį, vienkartinį saugos kodą ir pan.). Tokiu atveju dėl galimybės naudotis Sistema Klientas turi pateikti prašymą dėl atblokavimo (6 priedas). Kredito unijos darbuotojas prašymo pagrindu aktyvuoja prisijungimą bankinėje sistemoje „i-Kubas“;

   4. nėra atnaujinti Kliento/ Kliento įgalioto asmens duomenys, remiantis Unijos Pinigų plovimo ir(ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos nuostatomis;

   5. Kliento/ Kliento įgalioto asmens operacijos yra įtartinos, remiantis Unijos Pinigų plovimo ir(ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos nuostatomis, ar kitais atvejais, kuriuos reglamentuoja teisės aktai;

   6. jeigu yra požymių, kad Klientas/ Kliento įgaliotas asmuo siekia sutrikdyti normalų Sistemų darbą ir/ar pakenkti Sistemų funkcionalumams;

  2. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo skundus dėl Operacijų sistemoje pateikia Unijai raštu, žinute El. bankininkystės sistemoje arba elektroniniu paštu. Skundai administruojami ir  nagrinėjami vadovaujantis Unijos Klientų skundų nagrinėjimo taisyklėmis.

 6. SĄSAJOS SU TREČIOMIS ŠALIMIS

  1. Sistemos funkcionalumui vystyti Centrinė unija gali pasitelkti trečių šalių paslaugų teikėjus. Teikėjai yra parenkami centralizuotai, Unija pati įtraukti trečios šalies paslaugos teikėjo į Sistemos veiklą negali.

  2. Trečių šalių paslaugų teikėjai pasirenkami šiais tikslais:

   • komunalinių įmokų surinkimui ir administravimui;

   • Kliento / Kliento įgalioto asmens Autentiškumo patvirtinimui;

   • dalyvavimo bendroje mokėjimų eurais erdvėje;

   • prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos;

   • prisijungimo prie VĮ „Registrų centras“ portalo;

   • prisijungimo prie viešųjų elektroninių paslaugų portalo;

   • prisijungimo prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos;

   • prisijungimo prie Nacionalinės mokėjimo agentūros portalo;

   • elektroninės prekybos kanalų vystymo (banklink paslauga);

   • atvirojo ryšio sąsajos palaikymui;

   • Mobiliosios programėlės palaikymui;

   • kitais, šioje Tvarkoje nenumatytais LR teisės aktuose numatytais tikslais.

  3. Centrinė unija atlieka trečių šalių, pasitelkiamų 8.2 punkte numatytais tikslais, paslaugų kokybės, informacinio saugumo užtikrinimo kontrolę.

  4. Atvirojo ryšio sąsajos paslaugos teikimo atveju Centrinė unija:

   • suteikia galimybę Unijos Kliento / Kliento įgaliotam asmeniui peržiūrėti ir atšaukti sutikimus  mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjams ir (arba) lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams;

   • saugo Unijos Kliento / Kliento įgalioto asmens sutikimus El. bankininkystės sistemoje – už paskutinių 12 mėnesių laikotarpį, bet ne daugiau 20 sutikimų konkrečiam paslaugų teikėjui;

   • tikrina per Atvirąją ryšio sąsają veikiančių paslaugos teikėjų elektroninius sertifikatus.

  5. Unijos darbuotojai, turėdami informacijos, jog trečių šalių paslaugų kokybė Sistemoms ir/ar Unijos Klientams/ Klientų įgaliotiems asmenims yra nepakankama, netinkama ar turinti neigiamų pasekmių, turi nedelsdami informuoti Centrinę uniją 3.4 punkte nurodytais kontaktais.